Aangifteplichtige

In principe is de aangifteplichtige voor de EPB-regelgeving de houder van de stedenbouwkundige vergunning of de bouwheer. Een vergunningsaanvraag voor een nieuwbouw- of renovatieproject, moet voldoen aan de geldende EPB-eisen. Voor de start van de werken dient de aangifteplichtige een EPB-verslaggever aan te stellen die de EPB-aangifte zal indienen. 

EPB-aangifte

In de EPB-aangifte staan alle genomen maatregelen beschreven om de EPB-eisen voor een bouwproject na te leven. Daarnaast vermeldt het of de resultaten voldoen aan de eisen inzake energieprestatie en binnenklimaat. De EPB-verslaggever stelt de EPB-aangifte op na beëindiging van de bouwwerken.
De EPB-aangifte is een wettelijk document dat je 10 jaar moet bewaren. Het Vlaams Energieagentschap kan de aangifte opvragen ter controle.

Voordelen van een EPB-aangifte

Je kan de EPB-aangifte gebruiken bij het opstellen van het energieprestatiecertificaat voor verkoop en verhuur. Een EPC op basis van een EPB-aangifte zal een aanzienlijk beter resultaat geven, waardoor de waarde van je woning zal stijgen.
Als er een E-peil werd berekend voor uw bouwproject, kan je met behulp van de EPB-aangifte eventuele premies en belastingvermindering op het onroerend goed ontvangen. 

Verplichtingen tijdens het bouwproces

Als aangifteplichtige dien je — of de verslaggever in jouw naam — in verschillende fasen van het bouwproces documenten in te leveren. Zo is er een startverklaring met voorafberekening in de startfase en een definitieve afgifte na oplevering van het gebouw. Op deze EPB-procedure gaan we nog dieper in.

Maak je bouwproject energiezuinig nog voor er 1 steen ligt want achteraf bijsturen kost meer geld en moeite.

Betrek een studiebureau in je bouwproject

 

Je krijgt een haarscherp beeld op de energie-efficiëntie van je woning, zelfs als er nog geen baksteen ligt.

Neem nu contact op

of bel naar 0472 79 91 74

Erkend als EPB-verslaggever door het Vlaamse Energieagentschap

Heldere adviesnota’s die de berekeningen duiden met conclusies en grafieken

Offertes binnen 24 uur,
verslagen binnen 2 weken